Thứ ba, ngày 27/07/2021 - 15:56 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:47, Thứ 7, 03/09/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

(ANTV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta bản Di chúc lịch sử, trong đó, Người đã dành sự quan tâm đặc biệt về tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.  Và tư tưởng của Người về tinh thần đoàn kết quốc tế cũng là cơ sở để Đảng và Nhà nước Việt Nam kế thừa, phát triển, xây dựng thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Tinh thần quốc tế trong sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình thương yêu đối với con người; vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, mang lại tự do và bình đẳng thực sự cho con người. Từ tư tưởng và khát khao tìm kiếm hạnh phúc và tự do cho nhân dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng và xây dựng tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của nhân dân Việt Nam với dân tộc Thế giới, hướng tới sự phát triển hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

TS. Doãn Thị Chín – Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho biết: "Ngay từ sớm Người đã nhận thức được, mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng giải phóng giai cấp ở các nước chính quốc, vì vậy Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng vô sản trên toàn thế giới và chèo lái con thuyền của cách mạng Việt Nam đi từ bến bờ thắng lợi này đến bến bờ thắng lợi khác. Và Người tổng kết thành quả của cuộc cách mạng đã chỉ ra là chính vì đã biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, và của các dân tộc bị áp bức, cho nên Đảng ta đã vượt qua khó khăn, đưa giai cấp công nhân của chúng ta đến thắng lợi vẻ vang như ngày hôm nay".

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ khăng khít với phong trào cách mạng thế giới. Và thực tiễn lịch sử đã cho thấy,  tinh thần đoàn kết dân tộc là yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng của Việt Nam, tuy nhiên tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng  hộ và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế cũng đã tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh.

TS. Ngô Vương Anh - Nhà nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đoàn kết quốc tế, hướng đến một tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, đạt đến sự hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung, dựa trên những nguyên tắc lớn không hề thay đổi, đó là bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và không can thiệp vào công việc nội bộ lẫn nhau. Đó là những nét lớn trong tư tưởng đối ngoại của chủ tịch Hồ Chí Minh".

Trong thời kỳ mới của cách mạng, nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước chính là mở rộng tình đoàn kết quốc tế.  Trong suốt 47 năm qua, đoàn kết quốc tế chính là cơ sở lý luận trọng yếu để Đảng ta vận dụng và xác định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; có chính sách đối ngoại rộng mở; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, nhằm đưa Việt Nam thực sự trở thành bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

TS. Doãn Thị Chín khẳng định: “Đảng đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng bị cô lập, bị cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại với quốc tế về cả chính trị lẫn kinh tế và không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên thế giới, tạo ra thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được thành tựu đó nhờ sự đổi mới tư duy hết sức sâu sắc, nhận thức sâu sắc về cục diện thế giới cũng như là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt của Đảng ta những tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, đối ngoại”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế bao gồm nhiều nội dung rộng lớn, phong phú, cao đẹp, có giá trị bền vững và có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tư tưởng của Người không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, mà còn là di sản vô giá của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cùng với tinh thần quốc tế vô sản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng đoàn kết quốc tế cao đẹp Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi soi đường cho giai cấp công nhân, cho Đảng ta tiến tới một tương lai tươi sáng, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

BT
Thăm dò khán giả