Chủ nhật, ngày 26/09/2021 - 08:49 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:57, Chủ Nhật, 29/05/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981 - 18/6/2016)

Tổng cục Chính trị CAND nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(ANTV) - Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhận định: “Năm năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức”; tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn khó khăn; tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường và những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, mở cửa, giao lưu quốc tế, các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, tôn giáo, dân tộc để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguy cư xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ nhất là tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trật tự, an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp… Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta vẫn còn tồn tại, đó là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…”.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó là hết sức nặng nề.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị CAND cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng và trưởng thành; luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng lực lượng; tăng cường đoàn kết; hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương; gắn bó với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Theo đó, công tác xây dựng lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm sau:

1.  Tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trước mắt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ CATW, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết của Đảng ủy CATW và chỉ thị của Bộ trưởng hàng năm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND, nhiệm kỳ 2015 -2010. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao; có tri thức toàn diện và chuyên sâu trong từng lĩnh vực công tác; nhạy bén về chính trị, nghiệp vụ; có tinh thần cảnh giác cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  - Tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đối mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu, đề xuất Bộ trưởng ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. Bố trí, sắp xếp lại các cơ quan tuyên truyền báo chí CAND đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND.

-  Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tốt việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và gương “người tốt, việc tốt”. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CAND.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy từ Bộ đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả có tính ổn định lâu dài, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an đảm bảo ANTT trong tình hình mới, phê duyệt Đề án quy hoạch đào tạo đến năm 2020. Nghiên cứu đề xuất biên chế đối với một số lĩnh vực công tác của lực lượng CAND.

- Kiện toàn tổ chức và bố trí biên chế cho các đơn vị mới thành lập trong Tổng cục để đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả; tập trung lãnh đạo việc ban hành và triển khai quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng trực thuộc các Cục, Viện… trong Tổng cục theo Quyết định số 7832 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, làm chuyên gia trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Quản lý biên chế chặt chẽ, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp năng lực, trình độ đào tạo. Chú trọng công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm đến cán bộ nữ. Tập trung chỉ đạo đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ, chống hụt hẫng về đội ngũ kế cận, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ thuộc quyền. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chống lộ, lọt, mất tài liệu. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND.

3. Tổ chức quán triệt quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), gắn với tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

-  Chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết và Điều lệ Đảng khóa XII, theo đó, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp bộ Đảng trong CAND. Đề xuất, sửa đổi, ban hành và triển khai quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ trong CAND.

4. Tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn) đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động để tạo sức hấp dẫn lôi cuốn và tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa , ý thức chấp hành pháp luật và điều lệnh CAND cho đoàn viên, hội viên.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng CAND, công tác tổng kết lịch sử… nhằm phục vụ kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực công tác, chiến đấu trong CAND.

6. Tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục; đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát, điều chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong Tổng cục.

7. Tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể trong hoạt động hậu cần, tài chính của Tổng cục để các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an; triển khai ứng dụng có hiệu quả CNTT trong công tác hậu cần, tài chính và các hoạt động nghiệp vụ khác của các đơn vị trong Tổng cục cũng như các phương tiện, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật và điều kiện làm việc hiện có; xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn và thực hiện đầu tư có định hướng về hạ tầng kỹ thuật dùng chung, các phương tiện, trạng thiết bị, vật tư kỹ thuật hiện đại đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

8. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay” với các mục tiêu cơ bản: Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác đảng, công tác chính trị trong CAND; hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị phù hợp cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt công tác Công an; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND; đảm bảo cho lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhật vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./. 

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Ghi nhận những kết quả, thành tích to lớn của Tổng cục Chính trị CAND trong 35 năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng nhiều tập thể thuộc Tổng cục Chính trị CAND các phần thưởng, danh hiệu cao quý sau:
-Huân chương Sao vàng tặng Học viện An ninh nhân dân
09 Huân chương Hồ Chí Minh tặng:
+Tổng cục Chính trị CAND;
+Cục Tổ chức cán bộ
+Cục Công tác Chính trị
+Học viện An ninh nhân dân (02 lần)
+Học viện Cảnh sát nhân dân;
+Trường Đại học An ninh nhân dan 
+Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân;
+Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an
-07 Huân chương Độc lập tặng:
+Tổng cục Chính trị CAND
+Học viện An ninh nhân dân
+Học viện Cảnh sát nhân dân
+Trường Đại học An ninh nhân dan 
+Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân;
+Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an
+Hội Phụ nữ Bộ Công an
- 39 Huân chương Quân công 
- 34 Huân chương Chiến công
- 14 Huân chương Lao động
-  40 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
- 02 Tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân là: Học viện An ninh nhân dân ( 02 lần) và Học viện Cảnh sát nhân dân.
- 01 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới: Báo Công an nhân dân
- Nhiều cá nhân đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.

 

Thăm dò khán giả