Thứ bảy, ngày 01/10/2022 - 06:36 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 14:04, Chủ Nhật, 15/11/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

(ANTV) - Dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng hiện đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đây có thể xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi người dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong việc xây dựng đường hướng cho phát triển đất nước giai đoạn 5 đến 10 năm tới. Trong các nội dung được đưa ra lấy ý kiến, nội dung về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Đại tá Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự đồng thuận về tư duy về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển và ngày càng hoàn thiện.

Trong đó dự thảo văn kiện đã đưa ra những đánh giá, nhận định và các biện pháp chủ động ứng phó kịp thời các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống.

Nhiều ý kiến đánh giá tổng quát về quốc phòng, an ninh trong dự thảo Báo cáo cụ thể hơn và có điểm mới, được trình bày thành mục riêng bao gồm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ trước, cả ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm đồng thời nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trong đó đã có sự kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa và đối ngoại; và các nguyên tắc để bảo vệ an ninh, độc lập và chủ quyền của đất nước

Đối với những phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tổng quát trong 5 năm tới, dự thảo xác định: "Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có mặt tiến nhanh lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nhiều ý kiến đóng góp dự thảo cần nhấn mạnh nguyên tắc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 2 lực lượng vũ trang nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam trong thời đại mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách của đất nước. Đường hướng đó sẽ được quyết định tại Đại hội 13 của Đảng tới đây. Vì vậy ngay từ bây giờ, những đóng góp ý kiến dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội 13. 

BT
Thăm dò khán giả