Thứ bảy, ngày 25/09/2021 - 05:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:05, Thứ 3, 24/05/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981 - 18/6/2016)

Những chặng đường vẻ vang của Tổng cục Chính trị CAND qua 35 năm xây dựng và trưởng thành

(ANTV) - Ngay từ khi ra đời, lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo, xây dựng, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. 

Ngày 11/3/1948, trong Thư gửi Công an Khu XII, Bác Hồ đã nêu 6 nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đặt nên tảng tư tưởng cho công tác xây dựng lực lượng CAND và là chuẩn mực nhân cách cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phấn đấu noi theo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an vừa chiến đấu và xây dựng đã từng bước trưởng thành, đập tan những âm mưu đên tối của thực dân, đế quốc câu kết với phản động tay sai hòng lật đổ Chính phủ ta, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được. Trong mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều có sự đóng góp to lớn, tích cực của công tác xây dựng lực lượng CAND.

Từ khi mới thành lập, đã có một bộ phận thuộc Văn phòng của Sở Liêm phóng và Nha Công an Trung ương làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Công an viên biết yêu nghề nghiệp, tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu biết, quý trọng giúp đỡ Công an, nghiên cứu tổ chức về những vấn đề liên quan đến công tác Công an; tổ chức quản lý, kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng Công an.

Theo sự phát triển của lực lượng trong từng thời kỳ, các tổ chức chuyên trách đảm nhận chuyên sâu từng lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng CAND lần lượt ra đời như: Trường Huấn luyện Công an, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tuyên huấn, Vụ Đào tạo cán bộ, Cục Bảo vệ lực lượng, các trường CAND.

Năm 1981, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới; Đảng, Nhà nước có chủ trương tăng cường công tác công an về mọi mặt, trong đó có công tác xây dựng lực lượng CAND. Vì vậy, ngày 12/6/1981, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 250/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và ngày 18/6/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 13/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND), đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của công tác xây dựng lực lượng CAND.

Từ đây, Bộ Nội vụ có một cơ quan chuyên trách tham mưu cho Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ về công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

35 năm qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị CAND luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, đã kịp thời giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, biện pháp xây dựng lực lượng CAND phù hợp.

Trong những năm đầu từ 1981-1986, Tổng cục đã tập trung giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các cấp theo hướng thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, bớt trung gian, tăng cường cho lực lượng cơ sở; đẩy mạnh phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Giai đoạn 1986-1991, đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Tổng cục đã chủ động tham mưu đổi mới toàn diện các mặt công tác công an theo Nghị quyết Đại hội VI của Đảng; trọng tâm là đổi mới công tác xây dựng lực lượng CAND theo đường lối đổi mới của Đảng, tham mưu thực hiện Nghị định số 11/HĐBT ngày 31/01/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi, bổ sung tổ chức của Bộ Nội vụ; tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng, kiên định lập trường quan điểm giai cấp công nhân trong toàn lực lượng.

Thời kỳ từ 1991-2016, đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Tổng cục đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ngày 17/11/2014, Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 106/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7832/QĐ-BCA, ngày 29/12/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND.

Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thành Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị CAND; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, công tác Đảng trong CAND.

Theo đường lối, chủ trương và phương hướng cơ bản trên, Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm, cơ bản hàng đầu là tập trung xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị; bám sát định hướng tư tưởng của Đảng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động lớn về xây dựng lực lượng, đặc biệt là phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong CAND; quan tâm xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tuyên truyền báo chí, xuất bản trong CAND; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thê thao, đền ơn, đáp nghĩa; tập trung đầu tư xây dựng các Khu di tích lịch sử, Bảo tàng CAND… Qua đó, đã nâng cao nhận thức chính trị, tạo thống nhất về tư tưởng, hành động và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị người CAND, đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng CAND luôn giữ vững lập trường cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, thực hiện quy định về thành lập Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục đã tham mưu thay đổi cơ chế, phương thức lãnh đạo đối với công tác Công an, chuyển từ chức năng lãnh đạo đảm bảo sang chức năng lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; tạo bước chuyển về chất trong công tác lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với Công an. Cấp ủy các cấp trong CAND được kiện toàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng qua mỗi kỳ đại hội; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong các đơn vị Công an được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và việc tái lập Công đoàn CAND được tổ chức lại phù hợp với tính chất của lực lượng CAND; có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đông viên, khuyến khích và phát huy tích cực, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương.

Công tác xây dựng lực lượng về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Tổng cục đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân công, phân cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, đảm bảo ANTT trong từng thời kỳ; mô hình tổ chức lực lượng CAND được điều chỉnh, bổ sung theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân công, phân cấp ngày càng rõ ràng, rành mạch; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CAND với các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT; chú trọng điều chỉnh, bố trí lực lượng tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, công an cấp huyện, các địa bàn trọng điểm; quan tâm xây dựng lực lượng chủ công, nòng cốt ở cơ sở đảm bảo chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay tại địa bàn. Đã đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và hệ thống các văn bản pháp quy về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đi đôi với tăng cường nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ đội ngũ cán bộ. Tập trung nghiên cứu xây dưng hệ thống chế độ, chính sách, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của lực lượng CAND, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục đào tạo trong CAND đã có nhiều đổi mới căn bản, toàn diện, bắt nhịp với tiền trình đổi mới chung của nền kinh tế quốc dân và hệ thống giáo dục đào tạo trong cả nước, đạt những kết quả quan trọng. Các học viện, trường CAND có nhiều đổi mới, nâng cao về quy mô chất lượng đào tạo. Đến nay, đã có 18 học viện, trường CAND đào tạo trình độ sơ cấp đến đại học, nghiên cứu sinh với các chuyên ngành nghiệp vụ, pháp luật, hậu cần – kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là sự ra đời chuyên ngành lý luận chính trị, xây dựng Đảng, tham mưu chỉ huy trong CAND. Hầu hết đội ngũ cán bộ đều được trang bị những kiến thức về chính trị nghiệp vụ, pháp luật…trước khi bố trí, sử dụng; nhiều đồng chí cán bộ, lãnh đạo có học hàm: Giáo sư, Phó Giáo sử, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú… Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo trong CAND; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng lực lượng CAND; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực xây dựng lực lượng, nhất là triển khai có hiệu quả các hiệp định về hợp tác quốc tế trong công tác giáo dục đào tạo CAND.

Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục chính trị CAND đã có những bước phát triển vững chắc; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã luôn quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Tổng cục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Từ 9 đơn vị Vụ, Cục và một số trường CAND, đến nay tổ chức bộ máy của Tổng cục chính trị CAND hiện có 13 đơn vị trực thuộc và được giao quản lý các học viện, trường CAND.

Tổng cục chính trị CAND đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong từng thời kỳ.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Ghi nhận những kết quả, thành tích to lớn của Tổng cục Chính trị CAND trong 35 năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng nhiều tập thể thuộc Tổng cục Chính trị CAND các phần thưởng, danh hiệu cao quý sau:
-Huân chương Sao vàng tặng Học viện An ninh nhân dân
- 09 Huân chương Hồ Chí Minh tặng:
+Tổng cục Chính trị CAND;
+Cục Tổ chức cán bộ
+Cục Công tác Chính trị
+Học viện An ninh nhân dân (02 lần)
+Học viện Cảnh sát nhân dân;
+Trường Đại học An ninh nhân dan 
+Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân;
+Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an
-07 Huân chương Độc lập tặng:
+Tổng cục Chính trị CAND
+Học viện An ninh nhân dân
+Học viện Cảnh sát nhân dân
+Trường Đại học An ninh nhân dan 
+Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân;
+Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an
+Hội Phụ nữ Bộ Công an
- 39 Huân chương Quân công 
- 34 Huân chương Chiến công
- 14 Huân chương Lao động
- 40 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
- 02 Tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân là: Học viện An ninh nhân dân ( 02 lần) và Học viện Cảnh sát nhân dân.
- 01 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới: Báo Công an nhân dân
 
- Nhiều cá nhân đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.

 

Thăm dò khán giả