Thứ năm, ngày 30/06/2022 - 00:22 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 16:54, Thứ 4, 26/02/2014

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Lực lượng Công an nhân dân triển khai thi hành Hiến pháp 2013

(ANTV) - Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự HN triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

trong Công an nhân dân (HN diễn ra vào sáng 20/1/2014)

Đây là yêu cầu được Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ trong bài viết: “Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng Công an nhân dân”. ANTV Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử lập hiến của Nhà nước ta.

Hiến pháp năm 2013 là kết tinh trí tuệ, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi Hiến pháp năm 1992; phù hợp với các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hiến pháp là đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất, là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vì vậy, sau khi Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức triển khai thi hành, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong Công an nhân dân, xác định việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng Công an nhân dân năm 2014 và các năm tiếp theo nhằm hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 bảo đảm nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong phạm vi đơn vị mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình và kế hoạch ban hành hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an theo đúng Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 2/1/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; Quyết định số 251/QĐ-TTg, ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân; lãnh đạo tổ chức tốt việc triển khai thi hành Hiến pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cần xác định rõ việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, sinh hoạt chính trị-pháp lý với nhiều hình thức thích hợp, như hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản và giá trị của Hiến pháp năm 2013, nhất là những điểm mới được sửa đổi, bổ sung; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, thi hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác tuyên truyền cần thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 17/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, cần khẳng định Hiến pháp năm 2013 là kết quả của quá trình xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; bám sát Cương lĩnh, các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về mục đích, yêu cầu, những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nêu bật những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, nhất là bảo vệ thành công đường lối, chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69: “Lực lượng Công an đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình dư luận, phản ứng của các tầng lớp xã hội; đấu tranh với hoạt động lợi dụng góp ý, phản biện tiếp thu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tuyên truyền các quan điểm trái với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động móc nối, tác động, chuyển hoá của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động chống phá của số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích lợi dụng quá trình sửa đổi Hiến pháp để đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xây dựng xã hội dân sự theo kiểu phương Tây nhằm chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam”.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, như: Tiếp tục khẳng định thể chế chính trị và bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi người; quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước, xã hội trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền đó; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ các quy định về bảo vệ Tổ quốc, khẳng định lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; bảo đảm chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất, hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc...

Các cơ quan báo chí Công an nhân dân mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đăng tải các bài viết phân tích, làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự; thường xuyên thông tin, phản ánh các hoạt động nghiên cứu quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp... Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc những nội dung về vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang nhân dân, kích động chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc..., phá hoại việc thi hành Hiến pháp.

Tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực công tác công an, phát hiện những quy định không phù hợp với Hiến pháp năm 2013 để kiến nghị dừng thi hành; hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp. Lập danh mục, xác định rõ lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 theo các giai đoạn 2014-2015; 2015-2020.

Tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ, của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, như: Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tạm giữ, tạm giam; Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Luật Truy nã tội phạm; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường… Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các học viện, trường Công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan hữu quan tổ chức triển khai việc quán triệt, học tập về nội dung Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên, sinh viên, học viên; tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học về những điểm mới của Hiến pháp liên quan đến công tác bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng kế hoạch và kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu giảng dạy, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tổ chức nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, phá hoại việc thi hành Hiến pháp, phủ nhận giá trị và những nội dung cốt lõi, những điểm bổ sung, điểm mới của Hiến pháp, các quan điểm trái với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự quá trình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình thi hành Hiến pháp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần chủ động nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp năm 2013, tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật để Hiến pháp năm 2013 thực sự đi vào cuộc sống và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.

T.Đ.Q

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

 

Thăm dò khán giả