Thứ sáu, ngày 03/02/2023 - 07:57 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 09:38, Thứ 4, 24/11/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở

(ANTV) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. 

Có thể thấy rằng, song song với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh thì thực hiện hiệu quả định hướng phát triển văn hóa của Đảng thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Bộ Công an luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với nhiệm vụ phát triển, gìn giữ văn hóa làm nền tảng tinh thần cho xã hội. Để công tác này trở thành một phong trào sâu rộng, hiệu quả và có tính lan tỏa lực lượng công an luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo bằng những cách làm hay trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến việc sắp xếp lại bộ máy tạo sự thống nhất từ cấp Bộ đến cấp cơ sở.

Năm 2020, Thượng úy Mùi Văn Vinh được giao đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Lóng Sập theo Đề án đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an. Dù Lóng Sập là một trong những xã biên giới trọng điểm phức tạp về ma túy của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhưng chỉ sau thời gian ngắn, bằng kiến thức được đào tạo chính quy và những cách làm sáng tạo, Thượng úy Mùi Văn Vinh và lực lượng công an chính quy nơi đây đã góp phần chuyển hóa dần địa bàn, vừa đảm bảo ổn định ANTT vừa giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Sự nỗ lực của các anh đã tạo dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND  với chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây.

Với việc đưa công an chính quy về và tham gia vào cấp ủy đảng cơ sở ở 100% các xã trong cả nước, Bộ Công an đã xây dựng được một đội ngũ thống nhất về nền tảng tư tưởng, có phẩm chất chính trị vững và có tính chiến đấu cao. Điều này tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Ngày 22/10/2018 Bộ chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” - đây là Nghị quyết then chốt, là kim chỉ nam để từ đó lực lượng CAND phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ban Chỉ đạo 35 ra đời ở các cấp trong Bộ Công an đã cho thấy sự nhất quán, đồng bộ, giúp phát huy sức mạnh toàn hệ thống từ cấp Bộ đến cấp cơ sở.

Ở cấp Bộ, Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an đã phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành, các cơ quan báo chí trong định hướng thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi nhiều thông tin tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Báo chí CAND ngoài chú trọng đấu tranh phản bác còn luôn đảm bảo nguồn thông tin chính thống được lan tỏa một cách nhanh chóng, kịp thời…với sự đổi mới liên tục để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong CAND cũng được chú trọng để tạo sự gần gũi, lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội, góp phần đẩy lùi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ở cấp cơ sở, việc tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân nhận diện được các âm mưu chống phá, phân biệt được thông tin giả, biết cách tiếp cận các nguồn thông tin chính thống thì một lần nữa vai trò của công an chính quy lại phát huy được tác dụng.

Thống nhất về tư tưởng, thống nhất về nhận thức và thống nhất về hành động từ cấp trung ương đến cấp cơ sở đang là cách vận hành của lực lượng công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết đại hội XIII trong vấn đề xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.

Thăm dò khán giả