Thứ hai, ngày 20/09/2021 - 06:21 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: nịnh bợ
Nịnh bợ cấp trên và văn hóa công vụ

Nịnh bợ cấp trên và văn hóa công vụ

10/01/2019 - 14:35

(ANTV) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có đề cập vấn đề: Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Xung quanh vấn đề này, cư dân mạng đã có nhiều luồng ý kiến, góc nhìn và băn khoăn.

Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

27/03/2017 - 15:28

(ANTV) - Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định những kết quả quan trọng bước đầu đạt được, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kiên quyết và kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. 

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

09/12/2016 - 15:52

(ANTV) - Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20/10/2014 - 08:03

(ANTV) - Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một bản Di chúc chứa đựng những tư tưởng lớn, đã trở thành di sản tinh thần vô giá cho dân tộc ta. Soi vào Di chúc chúng ta có được nhiều bài học lớn, thiết thực, nóng hổi tính thời sự: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đại đoàn kết toàn dân tộc; về rèn luyện phẩm chất đạo đức của những người cộng sản; về quan tâm đến con người; về kế hoạch xây dựng, phát triển đất nước; về quan hệ đối ngoại, hợp tác, đấu tranh...