Cập nhật: 16:04, Thứ 7, 06/11/2021

print

Quy định 22 - điểm tựa cho những nhân tố dám đội phá vì lợi ích chung

(ANTV) -Ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đây là quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó điểm mới đáng chú ý nhất là quy định rõ về công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới tích cực để phát huy bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây cũng là vấn đề đang được các cấp ủy đảng, chính quyền và dư luận đặc biệt quan tâm.