Cập nhật: 23:05, Thứ 4, 24/03/2021

print

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

(ANTV) - Sáng ngày 24/3, tại Hà Nội, Quốc hội đã khai mạc Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa 14.  

 
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực, đoàn kết cùng Chủ tịch Nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Thứ 2, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử,…cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.
 
Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa 14 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội khóa 14 ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nghiên cứu, thận trọng, nhưng quyết đoán kịp thời; nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nêu rõ, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.
 
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.