Cập nhật: 22:35, Thứ 4, 12/02/2020

print

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của lực lượng CAND

(ANTV) -Sáng nay (12/2), tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng”. Tham dự hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, sâu sắc, làm rõ hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, suốt 90 năm qua, Đảng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là về những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

BT