Cập nhật: 22:37, Thứ 4, 16/11/2016

print

Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

(ANTV) - Nghị quyết Trung ương IV khóa XII được ban hành đã nhận được sự đồng tình rất lớn của cán bộ đảng viên và nhân dân bởi tính cấp thiết, đúng đắn, khách quan và đã dám nhìn thẳng, nói thẳng những vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ hiện nay. 

Tinh thần đó phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể và có một cơ chế giám sát để việc triển khai Nghị quyết, đưa Nghị quyết trung ương IV khóa XII vào cuộc sống mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa lần đầu tiên được nhận diện cụ thể trong một Nghị quyết. Đây được coi là tấm gương để mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng tự soi chiếu, tự nhìn nhận đánh giá và để tự mình sửa chữa nếu vi phạm.

Từ kết quả việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI chưa đạt được kết quả như mong muốn, đã đặt ra yêu cầu giám sát cao hơn đối với việc triên khai Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

Nghị quyết Trung ương IV khóa XII cũng chỉ rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV phải đồng bộ, toàn diện 4 nhóm nhiệm vụ, 10 giải pháp cơ bản. Tuy nhiên, để tránh việc triển khai Nghị quyết mang tính hình thức khi đi vào thực tế thì mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng một chương trình hành động cụ thể và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực hiện Nghị quyết

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp. Kết quả đã cho thấy sự quyết tâm của Đảng giải quyết, xử lý dứt điểm được một số vụ việc nổi cộm.

Tinh thần quyết tâm đó đã tiếp tục được thể hiện với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, góp phần củng cố thêm niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

BT