Cập nhật: 14:57, Thứ 2, 26/10/2015

print

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu

(ANTV) - Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng có nội dung về phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực. 

 
Dự thảo văn kiện đã xác định: Giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là đầu tư cho phát triển. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình, các nhà khoa học, các nhà quản lý về giáo dục đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý đối với nội dung này của bản dự thảo.
 
Gắn bó với ngành giáo dục từ năm 1981, và vẫn luôn theo dõi sát từng bước thay đổi của nền giáo dục nước nhà, GS.NGND Phạm Minh Hạc cho rằng nền giáo dục Việt Nam phát triển được chính là nhờ các Nghị quyết của Trung ương Đảng, và các kỳ đại hội Đảng chính là những dấu mốc lớn trong sự phát triển nền giáo dục nước nhà.
 
GS.NGND Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam nói: Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, chỉ có 5% biết chữ, bây giờ theo quốc tế đánh giá là 94% người dân biết chữ, đã phổ cập được giáo dục tiểu học, phổ cập được trung học cơ sở và hiện nay chúng ta đang đi vào một thời kỳ phát triển mới theo Nghị quyết 29 của Trung ương họp năm 2013 để chúng ta có một nguồn nhân lực chất lượng cao như là chiến lược 2010 - 2020 Đảng ta đã quyết định. 
 
Như thế có thể nói trong 70 năm qua, nền giáo dục nước nhà phát triển được chính là nhờ các Nghị quyết của Trung ương Đảng và đặc biệt là các đại hội Đảng, chính là những dấu mốc lớn trong sự phát triển nền giáo dục sau cách mạng của chúng ta.
 
Kế thừa, cụ thể hoá và phát triển tư tưởng Đại hội XI, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII xác định: Phát triển giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học và công nghệ, với quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực; chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn.
 
Đồng tình với các nội dung này, hơn 2 triệu hội viên với trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và kiến thức tổng hợp ở các lĩnh vực của Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã bày tỏ sự nhất trí và tin tưởng, kỳ đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để phát triển nền giáo dục nước nhà.
 
GS.NGND Phạm Minh Hạc cho rằng: Mọi người đều tin tưởng là đại hội sẽ đưa ra nghị quyết cho tất cả các cấp ủy từ chi bộ đến Bộ Chính trị phải thực sự quan tâm đến giáo dục như là quốc sách hàng đầu, chúng ta phải sửa chữa khuyết điểm lâu nay, từ khi đưa ra chủ trương này chưa được thực hiện một cách đầy đủ, và nếu chúng ta làm thực sự như một quốc sách hàng đầu thì sẽ chấn hưng được nền giáo dục, sẽ đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cũng như giáo dục con người Việt Nam, giáo dục thể lực, trí lực, tâm lực của con người Việt Nam, đáp ứng thời kỳ cuối cùng để nước ta đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế và khu vực.
 
Bên cạnh việc góp ý trực tiếp vào từng nội dung của Dự thảo văn kiện, nhiều ý kiến cũng đưa ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời đề xuất các giải pháp để các nội dung trong Dự thảo văn kiện có thể sớm đi vào thực tiễn.
 
Ông Phạm Huy Nghị - Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Nam Định cho biết: Chúng tôi đã tổ chức hội thảo bàn rất sâu về vấn đề phát triển giáo dục đào tạo. Chúng tôi thảo luận nhìn chung nhất trí về phương hướng, nhưng có 1 câu ở trang 68 dự thảo văn kiện là "Thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục cho cộng đồng doanh nghiệp quản lý và đầu tư phát triển" thì 100% đại biểu dự là không tán thành, đề nghị bỏ câu này đi, bởi vì nếu để câu này chính là để thực hiện thương mại hóa giáo dục, mà chúng tôi không tán thành thương mại hóa giáo dục.
 
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Những định hướng về giáo dục trong kỳ đại hội lần này sẽ có những tác động to lớn đối với nền giáo dục nước nhà, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai đất nước.
 
Vì vậy, Dự thảo văn kiện cũng đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
BT