Thứ ba, ngày 26/01/2021 - 20:29 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:01, Thứ 2, 03/02/2020

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(ANTV) -90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dân tộc Việt Nam với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử, dựng nước và giữ nước đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, nhưng chói lọi nhất là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã làm nên bản anh hùng ca bất hủ của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.
 
Gần 100 năm thực dân Pháp xâm lược nước ta, nô dịch nhân dân ta, lập ra chế độ cai trị thực dân - phong kiến chuyên chế hà khắc để vơ vét tài nguyên, áp bức, bóc lột thậm tệ. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã vùng lên chống áp bức bóc lột, tiến hành các cuộc khởi nghĩa, nhưng đã lần lượt bị thất bại vì không tìm ra được đường lối để cứu nước. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối thì ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã quyết ra đi tìm con đường để giành độc lập tự do cho dân tộc. Người đã bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ bôn ba khắp năm châu, bốn biển và đã bắt gặp  Chủ nghĩa Mac – Lê Nin, rút ra chân lý: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.
 
Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lê nin soi sáng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kết hợp với phong trào yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc phải có một Đảng cách mạng và người đã chuẩn bị về mặt lý luận, tổ chức để cho ra đời một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.
 
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Ái Quốc, ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng… Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt có giá trị như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuất phát từ lịch sử và ý nghĩa đó mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (Tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, với sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc mà lớp lớp các chiến sỹ cộng sản đã là tấm gương để đoàn kết toàn dân lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975, đưa vị thế dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, là thiên trường ca của thế kỷ XX, Bắc – Nam xum họp một nhà, giang sơn thu về một mối. Đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 
Đặc biệt từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu và hoàn thiện, đưa đất nước phát triển toàn diện đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
 
Từ một nước nghèo nàn và lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá, đất nước ta đã trở thành nước đang phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
 
Kinh tế tăng trưởng vào diện tốp đầu thế giới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa định hình. Văn hoá – xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu.. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang đạt được kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Những thành tựu đã và đang đạt được chính là minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
 
 
Thăm dò khán giả