Thứ bảy, ngày 24/10/2020 - 08:36 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:13, Thứ 5, 19/05/2016

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ANTV) - So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu TTXVN)

Đúng vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, những kết quả bước đầu đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đồng thời nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết…

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế. Trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Việc thực hiện Chỉ thị chưa đạt mục đích đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Đó là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị, một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự coi đây là công việc thường xuyên; cán bộ, đảng viên chưa coi thực hiện Chỉ thị là nhiệm vụ quan trọng. Chưa thực sự gắn kết giữa ‘xây” và “chống”; việc biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích học tập và làm theo Bác chưa đi liền với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý đối với những tập thể, cá nhân không nghiêm túc triển khai học tập, nhất là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ phận giúp việc cấp ủy làm việc chưa hiệu quả, công tác tham mưu cho cấp ủy chủ yếu do ban tuyên giáo thực hiện. Nhiều nơi, bộ phận chuyên trách không có biên chế, tổ chức, bộ máy không thống nhất, dẫn đến hạn chế trong công tác tham mưu cho cấp ủy.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,... Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị quan trọng này chắc chắn không phải là việc dễ dàng.

Theo Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội. Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp uỷ và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp uỷ và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, những kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW rất cần được tham khảo, vận dụng: Ý thức trách nhiệm, tinh thần  gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện  nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiên quyết chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Cần kết hợp “xây” đi đôi với “chống”: Cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, xử lý những tổ chức cá nhân không tự giác thực hiện.

Tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông ngày càng gay gắt hơn. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” ở vị trí hàng đầu trong mục tiêu tổng quát của Đại hội. Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức đã được đã được bổ sung thành một thành tố trong “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đại hội cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đó là cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thành Tâm/ dangcongsan.vn

Vinh danh tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 40 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng 18-5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự Lễ tuyên dương có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

157 tập thể và 245 cá nhân có thành tích nổi bật nhất, rõ nét nhất đã được vinh danh thể hiện sinh động kết quả từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016.

Đó là những tập thể và cá nhân ở nhiều lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả. Những tập thể, cá nhân là những gương sáng về lối sống, nề nếp làm việc, thái độ tận tụy trong phục vụ nhân dân.

ANTV

Thiết thực mừng sinh nhật Bác

Đặt hoa trước Tượng Bác tại Công viên Montreau - Thành phố Montreuil. Ảnh: VOV
Đặt hoa trước Tượng Bác tại Công viên Montreau - Thành phố Montreuil. Ảnh: VOV

“Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” 

Cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” của nhà văn Sơn Tùng ra mắt độc giả Thủ đô đúng dịp kỉ niệm 126 năm Ngày sinh của Người. 
Gần ba thập kỉ sau khi nhà văn Sơn Tùng hoàn thiện, cuốn “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” mới được đến tay độc giả. Bản thảo cuốn sách do ông Bùi Sơn Định – con trai nhà văn sưu tầm từ những trang viết tay của cha. 

Cuốn sách tái hiện lại quãng thời gian Bác Hồ (khi đó tên là Nguyễn Tất Thành) đi từ Huế vào Nam với hành trình gian nan vượt đèo Cù Mông, Rù Rì, Đèo Cả và dừng chân dạy học ở Trường Dục Thanh (tỉnh Phan Thiết) - trường học do những người yêu nước lập nên. Đặc biệt, hình ảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành với phương pháp dạy học truyền cảm hứng, khai mở những hiểu biết về lịch sử dân tộc, tình yêu Tổ quốc, hun đúc ý chí và rèn luyện nhiều kĩ năng trong cuộc sống cho học sinh được tái hiện sinh động qua những trang sách.

Cùng với các tác phẩm "Búp sen xanh", "Bông sen vàng", "Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng", cuốn “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, sẽ giúp người đọc hiểu thêm về thời tuổi trẻ của Bác Hồ trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước.

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ thấy rõ tâm tư, tình cảm của thầy giáo Nguyễn Tất Thành khi đất nước đang trong vòng nô lệ, nỗi đau đáu của cha khi “nước mất, nhà tan…”.  

Giáo sư, Tiến sĩ Sử học, Nhà giáo Ưu tú Mạch Quang Thắng chia sẻ khi đọc tác phẩm: Nhà văn Sơn Tùng viết tác phẩm bằng cái tâm sáng, nhiệt thành, ngòi bút đầy cảm xúc, có sức lay động tình nhân ái… Chỉ mấy chục trang viết thôi, nhưng quả thực, nhà văn Sơn Tùng đã tái hiện được quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời Bác Hồ. 

Nhà văn Sơn Tùng từng tâm sự, suốt hơn 30 năm cầm súng, cầm bút, ông dành nhiều thời gian, tâm huyết ghi chép về thời niên thiếu của Bác Hồ. Ông đã tìm gặp anh, chị của Bác, thu thập được nhiều điều quý giá. Ông cũng lần theo những đầu mối ấy đến những nơi Bác Hồ từng sống, học tập, dạy học, làm việc, gặp gỡ những người cùng thời với Bác để thu thập tư liệu một cách trách nhiệm, tình cảm như một người làm công tác khảo cổ học.

Sinh năm 1928 tại Diễn Châu, Nghệ An, nhà văn Sơn Tùng là tác giả của nhiều tác phẩm về Bác Hồ được bạn đọc trong, ngoài nước yêu mến như: "Búp sen xanh"; "Bông sen vàng"; "Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng"; "Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh"; "Tấm chân dung Bác Hồ"; "Bác về"; "Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh"; "Bác Hồ cầu hiền tài"; "Từ làng Sen"… Bằng cách viết sâu sắc, sự dày công tìm tòi, khảo cứu, đặc biệt cộng với một tình cảm yêu kính vô bờ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhà văn Sơn Tùng đã viết nên những tác phẩm sinh động về thời trẻ của Bác Hồ. Những tác phẩm này giúp độc giả hiểu rõ thêm về gia đình, nguồn cội, bối cảnh xã hội đã hun đúc nên một nhân tài kiệt xuất của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.

Nhân dịp này, bên cạnh các tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng, Nhà xuất bản Kim Đồng còn ấn hành cũng nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Cha và con" (Hồ Phương); "Bác của chúng ta" (Bích Thuận); "Kể chuyện Bác Hồ" (nhiều tác giả); "Bác Hồ viết di chúc và Di chúc của Bác Hồ" (Hồi kí Vũ Kỳ, Thế Kỷ ghi); "Theo chân Bác" (thơ Tố Hữu, tranh Văn Thơ)…

 Ấm áp anh linh Người nơi cực Nam Tổ quốc 

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân trong và ngoài tỉnh. Hàng ngày, nhất là những dịp lễ lớn của dân tộc hay kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của Bác, nhân dân Bạc Liêu và các địa phương khác thường đến viếng Bác rất đông. Đ ã nhiều năm nay, anh linh của Bác nơi đây hằng tối vẫn ấm áp hương khói từ những người con trong câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ xã Châu Thới. 

Sau một ngày bận rộn với công việc, chiều tối, bà Nguyễn Thị Nghíl, 74 tuổi ở ấp Bà Chăng A lại cùng 2 chị em trong tổ thắp hương tưởng niệm đến đền thờ Bác. Con đường đến đền thờ thắp hương Bác bây giờ yên tĩnh và thanh bình biết mấy. Cái thanh bình này đối với những người từng trải qua mưa bom bão đạn như bà Nghíl mới thấy quý giá hơn bất cứ điều gì. Càng quý độc lập, tự do, bà càng nhớ công ơn của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Ngày trước, khi Bác mất, sự kính yêu dành cho Bác đã thôi thúc bà cùng đồng chí, đồng đội bất chấp hiểm nguy xây dựng và bảo vệ đền thờ Bác, thôi thúc bà dù có mưa bom bão đạn nhưng tối nào cũng phải cùng đồng chí, đồng đội thắp hương cho anh linh của Người được ấm áp. 

Bà Nghíl nhớ lại: Khi nghe tin Bác mất, bà được phân công mua vật liệu về xây dựng đền thờ Bác. Dù nguy hiểm bà cũng cố gắng làm. Khi đền thờ lập xong, vùng này khi đó còn hoang sơ, rậm rạp cỏ cây, cả vùng có ba, bốn ngôi nhà, đường đi khó khăn vậy mà hằng tối người dân Châu Thới vẫn chong đèn, thắp hương để anh linh Người luôn ấm áp. Trước kia nguy hiểm, gian lao như thế mà nhân dân Châu Thới còn giữ được việc khói hương cho Bác hằng tối.

Hôm nay, đền thờ được xây dựng trang trọng, quy mô trong không gian khoáng đãng, thanh bình, việc thắp hương cho Bác càng phải được duy trì thành nền nếp. Chính từ mong muốn của nhiều người dân Châu Thới như bà Nghíl, từ tháng 12/2014, một câu lạc bộ đặc biệt của xã Châu Thới đã được ra mắt và duy trì hoạt động đều đặn cho đến nay. Đó là câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm đền thờ Bác. Câu lạc bộ từ khi thành lập đến nay đã kết nối được 45 thành viên chia nhau phụ trách việc thắp hương tại đền thờ hằng tối. 

Dù ngày nắng hay mưa, hằng tối (khoảng 18 giờ) các thành viên của câu lạc bộ vẫn đều đặn đến dâng hương Bác để thay mặt người dân Châu Thới nói riêng và nhân dân Bạc Liêu nói chung thể hiện tình yêu thương sắt son dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Ông Khưu Tam Phước, 70 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm đền thờ Bác Hồ cho biết, từ khi ra mắt câu lạc bộ và hoạt động từ tháng 12/2014 đến nay, không ngày nào các tổ không thắp hương cho Bác. Có nhiều cụ ông, cụ bà hơn 80 tuổi vẫn hăng hái tham gia câu lạc bộ, tới lượt mình dù mệt mỏi vẫn đi, bất kể trời mưa hay nắng. 

Tuy ra đời chưa lâu, song việc làm của Câu lạc bộ thắp hương đền thờ Bác là có sự tiếp nối truyền thống tôn kính Bác của người dân Châu Thới từ những năm tháng chiến tranh. Thế nên, dù những việc làm lặng lẽ tưởng chừng như giản đơn của câu lạc bộ lại có sức lan tỏa lớn trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Ông Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi nhận định, hoạt động của Câu lạc bộ thắp hương đền thờ Bác có giá trị rất lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ của huyện Vĩnh Lợi. Lòng tôn kính đối với Bác được lan tỏa trong mọi cán bộ, đảng viên, người dân Vĩnh Lợi để từ đó mọi người càng ra sức học tập và noi gương của Bác vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Lợi sẽ tạo mọi điều kiện để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, ý nghĩa hơn. 

Tấm lòng tôn kính Bác được thể hiện bằng những điều mộc mạc, chân tình của người dân Châu Thới còn để lại những ấn tượng đầy xúc cảm đối với những du khách phương xa. Ông Nguyễn Viết Tuấn, một cán bộ hưu trí của thủ đô Hà Nội nhiều năm nay đã dành thời gian tìm hiểu về các đền thờ, phủ thờ Bác Hồ trên cả nước. Ông Tuấn đến viếng đền thờ Bác ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, đúng vào lúc Câu lạc bộ thắp hương đền thờ Bác đang họp nhóm. Được nghe, được thông tin về hoạt động của câu lạc bộ, ông Tuấn và những người trong đoàn, có người đã từng là thành viên của đội bảo vệ thi hài Bác trong những năm 1969 đến 1975, ai cũng bất ngờ và cảm phục trước việc làm này của người dân Châu Thới. Ông Nguyễn Viết Tuấn bày tỏ, đoàn của ông đã đi nhiều nơi có phủ thờ, đền thờ Bác nhưng ngay cả ở quê Bác (làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An) mặc dù tổ chức tốt cho nhân dân các nơi về viếng Bác nhưng cũng chưa có Câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm Bác như ở Bạc Liêu, nơi mà người dân địa phương hằng tối thay mặt những người con đất Việt, thực hiện thủ tục thắp hương tưởng niệm Bác bằng tấm lòng thành kính. Chúng tôi rất cảm phục tấm lòng người dân Châu Thới dành cho Bác. 

Từ những ngày được xây dựng trong mưa bom bão đạn của quân thù đến nay, đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi đã được dân, quân Bạc Liêu trùng tu, tôn tạo lại nhiều lần và trở thành một di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Song, có một giá trị thiêng liêng nơi đền thờ Bác vẫn giữ nguyên vẹn là tấm lòng, niềm tin và sự tôn kính hết mực của nhân dân Bạc Liêu đối với Bác. Lòng tôn kính ấy không chỉ thể hiện rõ qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quân và dân Bạc Liêu trong bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, mà còn được thể hiện đậm nét qua những việc làm bình dị nhưng rất đầm ấm nghĩa tình. Đó là những nén hương thơm hằng tối lan tỏa ấm áp anh linh Người ở vùng đất Anh hùng nơi cực Nam của Tổ quốc.

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác tại Cộng hòa Cezch, Canada và Pháp


* Ngày 15/5, Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Praha (Cộng hòa Cezch) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nói chuyện về sự nghiệp cách mạng của Người. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Cezch Trương Mạnh Sơn, kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên trong các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Cộng hòa Cezch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại sứ Trương Mạnh Sơn mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Cezch tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nói chuyện về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 15/5, cộng đồng người Việt tại thành phố Montreal của Canada đã tổ chức buổi gặp mặt nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, phát triển cộng đồng; đồng thời giới thiệu các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 126 năm ngày sinh của Người. 

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Tô Anh Dũng đã chia sẻ với bà con về tình hình chung của đất nước và những lĩnh vực cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng bà con kiều bào tại Canada ngày càng gắn kết, phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho hai đất nước Canada, Việt Nam. 

Nhiều bà con bày tỏ nguyện vọng, tâm huyết thúc đẩy cộng đồng lớn mạnh để có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương và quan hệ giữa hai nước

* Ngày 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, với sự tham dự đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam, bà con người Việt và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam.

Mở đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện và thành viên các Hội đoàn người Việt tại Pháp đã kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Bác Hồ tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. 

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đi thăm và đặt lẵng hoa tại địa chỉ số 9, Ngõ Compoint – nơi Bác Hồ - dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc- đã từng sống và hoạt động cách mạng tích cực từ 7/1921 đến 3/1923. 

Tại buổi lễ, Thị trưởng danh dự của thành phố Montreuil Jean Pierre Brad đã xúc động bày tỏ tình cảm với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam: “Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lãnh đạo tràn đầy tình yêu thương với đất nước, dân tộc mình, mà với cả nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành nhiều tình cảm cho nước Pháp".

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ Việt Nam, bà con Việt kiều đã cùng tham dự buổi nói chuyện của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương về Bác Hồ, những mẩu chuyện giản dị mà vĩ đại khắc họa con người Bác./.

Theo tuyengiao.vn

 

Thăm dò khán giả