Thứ sáu, ngày 04/12/2020 - 19:23 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 13:39, Thứ 7, 16/05/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam

(ANTV) - Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định: Con đường cách mạng vô sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc ta dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Đường lối đúng đắn đó đã đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta vào quỹ đạo cách mạng vô sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc, và đi tới thắng lợi cuối cùng là đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dân tộc Việt Nam được tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cách mạng tháng 8 thành công, sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945 đã đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Và đến đại thắng mùa xuân 1975 - một kỷ nguyên lịch sử mới của dân tộc đã được mở ra, kỷ nguyên đất nước độc lập thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi đó đã khẳng định: chủ tịch Hồ Chí Minh với sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản Việt Nam - sự lựa chọn con đường tất yếu của lịch sử đã đưa nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến mục tiêu của tự do, của độc lập và hạnh phúc.

PGS. TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: Chỉ duy nhất Nguyễn Tất Thành sau này là Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cách mạng vô sản - con đường đúng đắn. Điều này không chỉ xuất phát từ lòng yêu nước mà nó phụ thuộc vào bản lĩnh, trí tuệ, tư duy khoa học của Nguyễn Ái Quốc. Trong rất nhiều con đường thì phải lựa chọn nào con đường đúng đắn thì đó là trí tuệ Hồ Chí Minh.

Những năm đầu thế kỷ XX, lịch sử Việt Nam đứng trước không ít các con đường lựa chọn. Nhiều nhà yêu nước lúc đó đã tìm đến con đường phong kiến, con đường tư sản, con đường tiểu tư sản. Nhưng rồi cuối cùng cũng thất bại do không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của cách mạng Việt Nam, lúc đó phải đồng thời đánh đổ thực dân, đánh đổ phong kiến.

Năm 1920, sau hơn 9 năm bôn ba khắp năm châu, nghiên cứu ánh sáng chủ nghĩa Mác-Le Nin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy chân lý cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

PGS. TS Lưu Văn An khẳng định: Sau khi nghiên cứu, tiếp nhận và khẳng định rằng chỉ có chủ nghĩa Mác lê nin là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, người đã tiến tới thành lập các tổ chức hội, thành lập đảng cộng sản Việt Nam, sau đó cùng Đảng lãnh đạo dân tộc, giải phóng dân tộc và đi đến thắng lợi ngày hôm nay.

Sau 1975, đất nước bước vào công cuộc mới tiến hành xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Kiên định con đường lý tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã chèo lái đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức xây dựng đất nước ngày càng phát triển hội nhập, sâu rộng với quốc tế, đời sống con người đổi thay, diện mạo đất nước ngày càng đổi mới.

PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Để con đường này đi tiếp 1 cách đúng đắn đòi hỏi Đảng phải không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin, những lý luận khoa học xã hội để ta học lấy cái tinh hoa để xây dựng đất nước. Chọn đúng đường mà đi là 1 vấn đề quan trọng, nó sẽ làm cho dân tộc phát triển nhanh, đi đến phồn vinh hạnh phúc nhân dân, đúng với nguyện vọng nhân dân.

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, Nguyên trưởng khoa lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng khẳng định: Việc xây dựng con đường cách mạng là việc rất quan trọng vì đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu của cách mạng Việt nam. Hiện nay Đảng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Cho nên đường lối của Đảng trong giai đoạn tới hết sức quan trọng, là định hướng của Đảng đối với phát triển đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó là bầu được BCH TƯ đủ năng lực, khả năng lãnh đạo xây dựng đất nước trong những năm tới vì vậy đường lối của Đảng rất quan trọng.

Sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử ngày hôm nay là minh chứng cụ thể nhất của con đường lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chính là những việc làm thiết thực nhất để dân tộc Việt Nam tiếp tục con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

BT
Thăm dò khán giả