Cập nhật: 18:56, Thứ 7, 29/12/2018

print

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ANTV) -Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Các báo cáo, tham luận tại hội thảo cho thấy: Dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhưng qua 10 năm thực hiện Nghị quyết đã tạo ra diện mạo và xung lực mới cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao.
 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các cấp ủy xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, cả cán bộ đương chức lẫn đã nghỉ hưu, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...
 
Đồng thời qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở, không phù hợp trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.