Cập nhật: 22:10, Thứ 3, 16/10/2018

print

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

(ANTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an TW tổ chức Hội nghị "Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12" cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của Đảng Bộ Công an TW. 

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng như  việc Thông qua Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng thông báo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị quán triệt nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

BT