Cập nhật: 08:39, Chủ Nhật, 02/09/2018

print

Tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại

(ANTV) - Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và là người sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Bằng nhãn quan chính trị của mình, Người đã nỗ lực đưa cách mạng Việt Nam hội nhập vào dòng chảy cách mạng thế giới. Kể từ khi Đảng ra đời, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đi dưới ngọn cờ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cơ sở nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. 

73 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bản Tuyên ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố năm 1945 cũng đã thể hiện rất rõ quan điểm đối ngoại, ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là Việt Nam sẵng sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ trên thế giới và không muốn gây thù oán với bất cứ một ai. Và đó là di sản quý báu mà Bác Hồ đã để lại đối với ngành ngoại giao. Trong đó chính sách cơ động, linh hoạt, thiên biến vạn hóa là công cụ mà Đảng, Nhà nước ta vận dụng trước đây và hiện nay để tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới.

Trong công cuộc đổi mới, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thắt chặt quan hệ với các bạn bè truyền thống, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". Đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước, trong đó có nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới.

Chặng đường hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ 1986 đến nay là một quá trình đồng hành đầy thử thách, khó khăn. Những thành công đạt được có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và động lực để nước ta bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Đó cũng chính là thực hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

BT