Cập nhật: 10:41, Thứ 6, 25/09/2015

print

Đóng góp dự thảo văn kiện 12 của Đảng:

Nhìn lại 30 năm đổi mới

(ANTV) - Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong nội dung dự thảo báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đó là nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016). Đây cũng chính là nội dung nhận được nhiều đóng góp ý kiến của nhân dân trong dự thảo văn kiện.

Bắt đầu từ Đại hội 6 năm 1986, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đưa đất nước vượt qua những khó khăn, và trong suốt 30 năm qua, Đảng ta vẫn luôn kiên trì con đường đổi mới đưa đất nước ngày càng phát triển. Nhìn lại 30 đổi mới, dự thảo văn kiện 12 đã chỉ rõ những thành tựu trên song cũng đưa ra những hạn chế khuyết điểm và các bài học rút ra.

Đại đa số các ý kiến cho rằng báo cáo 30 năm đổi mới ngắn gọn, rõ ràng đánh giá đúng thực tiễn lịch sử. Tuy nhiên, ý kiến đóng góp cần bổ sung 1 số vấn đề.

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: 30 năm đổi mới có những thắng lợi đó là những nhận định tổng kết. Đánh giá yếu kém thì tôi thấy chưa phù hợp logic với đoạn dưới, nhấn mạnh nguy cơ diễn biến hòa bình nhưng đánh giá lại là công tác lý luận. Cho nên muốn thay đổi vị trí. Theo tôi yếu kém nhất hiện nay là sự cạnh tranh về kinh tế vì nó gần gũi với thực tiễn và nó cũng phù hợp với 4 nguy cơ Đảng chỉ ra.

Nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Vũ Mão cho rằng: Đảng cần phải khái quát cụ thể hơn thành tựu 30 năm đổi mới trong nội dung dự thảo văn kiện. Trân trọng thành tựu Đại hội 12 phải lấy lại tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật và đổi mới từ đó.

Ông Vũ Mão

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói: "Trong đánh giá có những vấn đề tồn tại thì ý đủ, nhưng cường độ thì nhấn hơn nữa để thấy tồn tại. VD như 4 nguy cơ thì vẫn còn tồn tại, nhưng cái mất lòng dân, thiếu tin tưởng là nguy cơ tham nhũng tinh vi, lợi ích nhóm - đó là khuyết điểm lớn, chúng ta còn nể nang, chưa có tinh thần thực hiện nghiêm chỉnh thực hiện NQ TW4".

Dự thảo văn kiện 12 của Đảng nhìn lại 30 năm đổi mới đã rút ra 5 bài học lớn cần phải tập trung đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Các ý kiến đều cho rằng...các bài học rút ra đã sát với thực tiễn đất nước. Tuy nhiên, 5 bài học đổi mới đó cần đưa ra cụ thể hơn.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng viện lịch sử Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói: "Trong từng bài học ví dụ như bài học về độc lập tự chủ thì phải nêu rõ hơn vấn đề quan hệ độc lập hay bài học về Đảng, tất cả phải cụ  thể, định rõ hơn mối quan hệ, mối quan hệ tư duy khái quát cao hơn nữa.

Ông Vũ Mão cho biết thêm: Bài học thứ 5 quan trọng nhất, nhìn lại 30 năm, Đại hội 6 chúng ta dám đổi mới, đổi mới tư duy, ai dám đổi mới - đó chính là Đảng.

Việc nhìn lại 30 năm đổi mới có ý nghĩa lý luận quan trọng. Vì vậy, việc tiếp thu ý kiến nhân dân đối với những thành tựu, hạn chế cũng như các bài học từ sau 30 năm đổi mới không những huy động được trí tuệ toàn dân củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức mà còn giúp nhận ra những vấn đề từ thực tiễn lớn đang đặt ra trên con đường phát triển của đất nước./.         

BT