Cập nhật: 09:08, Thứ 3, 19/05/2015

print

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ANTV) - Hôm nay 19/5, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta với lòng biết ơn vô hạn, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, với khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu, đến với chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản. Người đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Ðảng ta chấm dứt thời kỳ bế tắc về đường lối của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

Ðó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm thay đổi vận mệnh dân tộc, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ "chấn động địa cầu"; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðó là thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước trong 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bầu không khí hào hùng và xúc động của những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...; chúng ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc./.

BT