Cập nhật: 14:16, Thứ 2, 24/11/2014

print

Kiên Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ANTV) - 38 bài tham luận và các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện về những nội dung tư tưởng, những giá trị trường tồn của bản Di chúc thiêng liêng gắn với luận giải những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; đánh giá thực trạng, đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Kiên Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thảo tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúng thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ các địa phương, đơn vị trọng tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, cũng là dịp để chúng ta đánh giá thành quả cũng như những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện Di chúc của Người trong thời gian qua, nhằm ra sức thực hiện tốt hơn nữa những điều căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc ta phù hợp với tình hình mới.
 
38 bài tham luận và các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện về những nội dung tư tưởng, những giá trị trường tồn của bản Di chúc thiêng liêng gắn với luận giải những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; đánh giá thực trạng, đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung, tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng nước ta và của tỉnh nhà, củng cố thêm niềm tin vững chắc vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. 45 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẽ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đó là: Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chuẩn bị điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đánh thắng 2 cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thế giới đã thay đổi, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi. Thực tiễn đời sống quốc tế, tình hình thế giới 45 năm qua kể từ ngày Người viết Di chúc đã có những biến động khôn lường, thế nhưng những lời dặn của Người trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị. Để nước ta có một tương lai tươi sáng, đi lên chủ nghĩa xã hội, có một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới; đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.
 
Thực hiện Di chúc của Người, công cuộc đổi mới ở nước ta gần 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh Kiên Giang cùng cả nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện có hiệu quả mối quan hệ tăng trưởng kinh tế gắn với văn hóa, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp; khoa học công nghệ và tiềm lực khoa học-công nghệ có bước phát triển, giao lưu hợp tác văn hóa với nước ngoài được mở rộng, các tài năng văn hóa-nghệ thuật được khuyết khích; chính sách phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền giữ vững; quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ra trên trường quốc tế được nâng cao.
 
Tại hội thảo các tham luận đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản, chỉ ra những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tư tưởng đại đoàn kết, lấy dân làm gốc; tư tưởng về giải phóng con người, xây dựng con người mới; tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cách mạng cho đời sau; tư tưởng nhân văn, văn hóa; tư tưởng về đội ngũ trí thức; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân;…Một số tham luận cũng nêu rõ những thành tựu của địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kinh nghiệm và cách làm hay trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị; những giải pháp, biện pháp tiếp tục thực hiện Di chúc và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị.
 
Xoay quanh vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Doãn, Trưởng Khoa xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh, cho rằng: Trong thời gian qua, Đảng chú trọng lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân trong xây dựng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương thức lãnh đạo của đảng không ngừng được đổi mới; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội và nhân dan trên mọi lĩnh vực được đề cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng có chuyển biến tích cực thông qua việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự giác, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình nhất là đưa ra giải pháp khắc phục sau kiểm điểm. Đồng thời, đưa ra giải pháp “Một là, phải chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và tổ chức đảng. Hai là, phát huy rộng rãi dân chủ trong đảng và ngoài xã hội. Ba là, phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng”.
 
Đồng chí Trần Hữu Nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Di chúc của Bác, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 08, ngày 20-6-2011, trong đó xác định lựa chọn 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh đào tạo, phát triển đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm hạ tầng giao thông. Đồng thời, xây dựng 16 chương trình, dự án trọng điểm, trong đó có các chương trình, dự án cụ thể để thực hiện 3 khâu đột phá. Thời gian qua, kinh tế tỉnh luôn tiếp tục duy trì ổn định, tổng sản phẩm GDP bình quân tăng 11%, thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 là 57,87 triệu đồng (2.655 USD). Thu ngân sách hàng năm đều khá, bình quân giai đoạn (2011-2015) tăng 12,2%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 5 năm huy động 142.355 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương quản lý 18.484 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hút gần 600 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 237.775 tỷ đồng, có 9.786 doanh nghiệp (giải thể 3.012 doanh nghiệp) vốn đăng ký 10.329 tỷ đồng góp phần phát triển GDP của tỉnh. Một số công trình trọng điểm, then chốt, tạo động lực phát triển mới như cảng hảng không quốc tế Phú Quốc; thông xe cầu sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam;… Phát huy, kế thừa kết quả đạt được, Sở Kế hoạch-Đầu tư tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch 5 năm (nhiệm kỳ 2015-2020) và hàng năm với nhiều giải pháp thực hiện cụ thể nhằm khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nâng năng lực cạnh tranh, đưa Kiên Giang trở thành một tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, đảm bảo công tác an sinh xã hội.
 
Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu giải pháp để thực hện tốt Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền thực hiện Di chúc của Bác. Đó là trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền; gắn tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước,… Đổi mới thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả cao hơn, thiết thực hơn, làm cho giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người được tỏa sáng và thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (khóa XI).
 
Đồng chí Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cho rằng: Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của các cấp ủy đảng và chính quyền, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần phải nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần đặc biệt chú trọng việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong toàn Đoàn để đạt mục tiêu “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền tạo cơ hội và điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, có trí thức và kỹ năng để vươn ngang tầm với thanh niên trên thế giới. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác đối với thanh niên: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việ rất quan trọng và rất cần thiết”. Đây chính là sự tổng kết lý luận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra từ lịch sử nhân loại, dân tộc.
 
Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Trưởng phòng Tư liệu-Khoa học Trường Chính trị tỉnh, nhấn mạnh: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn mới rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục quán triệt và thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vững vàng, kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”...
 
Sau 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta giành được những thắng lợi hết sức to lớn. Thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta tiến hành cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng con người mới. Ánh sáng của bản Di chúc đang tiếp tục soi sáng những mục tiêu, những bước đường của nhân dân ta đi đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chức của Người trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010-2015) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
Theo Tuyên giáo